Legitimerad psykolog som erbjuder psykoterapeutisk behandling samt rådgivning och konsultation till enskilda individer och organisationer.

Min mottagning ligger på Olofsgatan 101 nära Hötorget i centrala Stockholm.

Kontakt sker genom kontaktformuläret2 här eller via telefon på överenskommen tid3.

Välkommen!

  1. Visa karta
  2. Visa kontaktformulär
  3. Avtala telefontid

Jag vänder mig till dig som är nedstämd eller deprimerad, lider av ångest, exempelvis social fobi. Dig som genomgår en kris såsom en förlust eller har problem i din relation.

Vid sidan av min privata mottagning är jag verksam inom psykiatri och beroendevård. I det psykoterapeutiska arbetet vilar mina metoder främst på moderna psykodynamiska teorier. Jag är utbildad i psykodynamisk psykoterapi4, kognitiv beteendeterapi5 och i den traumafokuserade behandlingsmetoden Eye movement desensitisation and reprocessing (EMDR)6. Jag förordar flexibilitet i fråga om metodval och låter klientens behov och önskemål styra.

  1. Djupläsning Psykodynamisk terapi
  2. Djupläsning Kognitiv Beteendeterapi
  3. Djupläsning EMDR

II

Psykoterapi är en psykologisk behandlingsmetod som innebär att klient och terapeut träffas för regelbundna samtal under en kortare eller längre tid. Samtalen kan vara mer eller mindre fokuserade kring teman. I relationen som växer fram skapas möjligheter att tala fritt om tankar, känslor, fantasier, problem eller drömmar. Ett övergripande mål i psykodynamisk psykoterapi brukar vara att individen ska uppnå ökad kunskap och förståelse om sig själv.

Min ambition är att erbjuda en trygg och empatisk samtalsmiljö som ska ge utrymme till en meningsfull dialog. Psykoterapi är en enskild verksamhet där det som sker, sker mellan två personer, sekretessen är därför en förutsättning.

III

4. Psykodynamisk terapi

Psykodynamisk terapi (PDT) har sitt ursprung i psykoanalysen, en teori och behandlingsmetod med Sigmund Freud som upphovsman. Den har utvecklats och förändrats under det dryga århundrade som gått sedan psykoanalysen började växa fram.

En viktig utgångspunkt i PDT är att psykiska symtom är meningsbärande och möjliga att förstå. De uppstår som en följd av att individen, ofta på ett omedvetet plan, försöker hantera och lösa motstridiga och problematiska relationer och inre konflikter. Målet i psykodynamisk psykoterapi är därför inte i första hand att uppnå symtomlindring – även om det också är viktigt – utan att klienten ska få hjälp att förstå och bearbeta de inre konflikter som ligger till grund för symtomen.

Därigenom kan man komma fram till ett mer konstruktivt sätt att förhålla sig till andra människor och livssituationer.

En annan utgångspunkt är att individens livshistoria, särskilt de första åren, har stor betydelse för den vuxna människans liv. I psykodynamisk psykoterapi arbetar man därför delvis med att bearbeta relationer, upplevelser och minnen från klientens tidiga livshistoria och att i ljuset av denna tolka och förstå klientens liv här och nu, med allt vad det innebär av relationer, känslor och livsmönster. Man kan säga att man använder ”då” för att bättre förstå och förändra ”nu”.

Som i de flesta terapiformer lägger man stor vikt vid en god och förtroendefull samarbetsrelation mellan klient och terapeut. I den psykodynamiska terapin utgår man dessutom från att klienten i relationen till sin terapeut kommer att spegla och upprepa de relationsmönster hon/han har med sig sedan tidigare.

Genom att bli medveten om dessa mönster blir de möjliga att förstå och känna igen, och det blir då lättare att förändra till mer ändamålsenliga livsmönster.

Källa: Psykologiguiden → www.psykologiguiden.se

5. Kognitiv beteendeterapi

Vad är KBT?

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en sammanslagning av Kognitiv psykoterapi, som bygger på teorier om våra tankar och vår informationsbearbetning och Beteendeterapi, som bygger på inlärnings­teori. Numera innefattar KBT även andra behandlings­metoder, och får närmast betraktas som ett paraplybegrepp.

Inlärningsteori

Inom beteendeterapin är beteenden inte bara sådant som vi gör, utan även kroppsliga reaktioner och tankeprocesser.

Enligt inlärningsteorin så har alla beteenden någon gång lärts in. Att ändra på dem blir då en fråga om att lära om, eller lära sig något nytt.

Inlärning kan ske på flera olika sätt. Har vi vid något tillfälle blivit skrämda kan det ha lett till att vi kopplar ihop en viss sak med en obehagskänsla. Det kallas för ”klassisk betingning”.

Men en rädsla kan också uppstå till följd av att vi tar efter någon annans, till exempel en förälders, beteende. Det kallas för ”modellinlärning”.

Slutligen så styrs våra beteenden också av vilka konsekvenser de får, vilket kallas för operant betingning.

Om ett beteende får en positiv konsekvens så är chansen god att man upprepar det. Det kan leda till att vi blir hjälpsamma och artiga, men också till att vi undviker det vi är rädda för, eftersom undvikandet på kort sikt leder till den positiva konsekvensen att vi blir av med vår rädsla och ångest.

Hur går det till?

En kognitiv beteendeterapi inleds alltid med en noggrann beteende­analys med inlärningsteorin som utgångspunkt.

Man analyserar vad som är det problematiska beteendet, vad det är som utlöser det och vilka konsekvenser det får. Med andra ord: vilken funktion beteendet fyller. Först därefter kan man se vad man behöver göra för att en ny inlärning ska komma till stånd.

I KBT ingår en del undervisning. Terapeuten är alltid tydlig med hur behandlingen kommer att se ut och varför man använder en viss metod. Det innebär att klienten får generella kunskaper om, men också ökad kännedom om sina egna, psykiska och kroppsliga mekanismer

Ett centralt behandlingsinslag är exponering. Det innebär att man gradvis utsätter sig för det man har svårt för, i hanterbara steg, så pass länge att rädslan eller ångesten minskar. Eftersom det man tror ska hända, att ångesten stiger till outhärdliga höjder, aldrig inträffar, så sker en ominlärning.

Andra vanliga metoder inom KBT är beteendeaktivering, rollspel, beteendeexperiment och avslappningsövningar.

Källa: Psykologiguiden → www.psykologiguiden.se

6. EMDR

Vad är EMDR?

EMDR är en förkortning av Eye Movement Desensitisation and Reprocessing. En psykoterapimetod baserad på ögonrörelser, som kan hjälpa dig att minska besvären efter upplevelser från det förgångna som stör ditt dagliga liv.

Vanligtvis handlar dessa tidigare upplevelser om trauman av olika slag som t.ex. överfall, övergrepp, olyckshändelser eller naturkatastrofer.

EMDR har också använts för att hjälpa människor att hantera ångest och panikkänslor, svår sorg, reaktioner på fysiska sjukdomar och många andra tillstånd där starka känslor är förknippade med livsupplevelser.

Hur fungerar EMDR?

EMDR syftar till att aktivera vår förmåga att hantera den påverkan traumat har på oss idag. Metoden kan hjälpa dig att känna igen och arbeta med känslor och tankar som kommer upp i anslutning till traumat. Den kan också hjälpa dig att tänka annorlunda om dig själv i förhållande till det som hänt.

EMDR har också använts för att hjälpa människor att hantera ångest och panikkänslor, svår sorg, reaktioner på fysiska sjukdomar och många andra tillstånd där starka känslor är förknippade med livsupplevelser. Till dags dato har EMDR-metodens effektivitet för andra typer av problem än posttraumatisk stress ännu inte belagts forskningsmässigt.

Vad säger forskningen?

Internationellt erkänns metoden som verksam behandling för PTSD. Fjorton kontrollerade studier har publicerats som styrker dess effektivitet. Detta gör metoden till den mest undersökta för behandling av traumatillstånd. De senaste fem studierna visar att människor efter våldtäkter, olyckor, förluster, naturkatastrofer eller krig till 85–90 % inte längre har PTSD efter EMDR behandling.

Källa: EMDR Sverige → www.emdr.se

IV

Innan terapin påbörjas, görs en planering och du har rätt att veta:

KostnadHur mycket varje session kostar
MålsättningVad målsättningen med psykoterapin är
GenomförandeHur psykoterapin ska genomföras
TidsplanHur lång tid varje session tar
FrekvensHur ofta och hur många gånger vi ska ses

V

Psykologprogrammet är en femårig universitetsutbildning som leder till psykologexamen. Därefter krävs ett års tjänstgöring för att få psykologlegitimation. Legitimationen utfärdas av Socialstyrelsen och visar att psykologen har godkänts för att vara verksam inom hälso- och sjukvård. Att gå till legitimerad psykolog innebär att du kommer erbjudas en ansvarsfull och kvalitetssäkrad behandling som är förankrad i vetenskap. Legitimerade psykologer lyder under Hälso- och sjukvårdslagen, vilket andra terapeuter inte nödvändigtvis gör.

Som medlem i psykologföretagarna omfattas du som klient av en patient- och ansvarsförsäkring som innebär en trygghet för dig. Jag följer även Socialstyrelsens riktlinjer för journalföring och kvalitetssäkring.

VI

Olofsgatan 10, tre trappor

111 36 Stockholm

070–48 21 922